Chương trình khung ngành Dược sỹ

Đăng ngày 15 - 02 - 2019
100%

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 

Tên ngành, nghề:           Dược

Mã ngành, nghề:            5720201

Trình độ đào tạo:           Trung cấp

Hình thức đào tạo:         Chính quy tập trung

Đối tượng tuyển sinh:     Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

Thời gian đào tạo:                   2 năm

1. Mục tiêu đào tạo:

1.1. Mục tiêu chung:

Đào tạo người Dược sỹ có kiến thức, kỹ năng cơ bản về dược ở bậc trung cấp để làm việc tại các cơ sở y tế, cơ sở sản xuất, kinh doanh dược phẩm. Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật. Có đủ sức khỏe và có khả năng học tập vươn lên.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

Người Dược sỹ ở trình độ trung cấp có những kiến thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp cơ bản và cần thiết như:

-  Kiến thức cơ bản của các môn cơ sở ngành: Thực vật dược, Hóa phân tích, Y học cơ sở... tạo điều kiện cho việc học tập các môn chuyên ngành.

- Các nguyên tắc sử dụng thuốc, quá trình dược động học của thuốc trong cơ thể, các tương tác thuốc - thuốc; thuốc - thức ăn để sử dụng thuốc an toàn, hợp lý.

- Các đặc điểm thực vật để nhận thức cây thuốc, bộ phận dùng, công dụng, liều dùng của một số cây thuốc và vị thuốc thông thường và phổ biến.

- Đặc điểm của các dạng bào chế, yêu cầu chất lượng một số dạng thuốc thông thường.

- Các quy định cơ bản về Luật dược và những vấn đề liên quan đến đảm bảo chất lượng thuốc. 

- Thực hiện được các yêu cầu tiêu chuẩn: thực hành sản xuất thuốc tốt (GMP), thực hành bảo quản thuốc tốt (GSP), thực hành phân phối thuốc tốt (GDP), thực hành nhà thuốc tốt (GPP).

- Tư vấn được cho thầy thuốc các chỉ định về thuốc và truyền thông, giáo dục được cho bệnh nhân sử dụng thuốc an toàn, hợp lý tại cộng đồng.

- Tham gia vào việc đảm bảo được chất lượng thuốc, cung ứng thuốc, một số dụng cụ y tế thông thường.

- Tham gia kiểm nghiệm thuốc, điều tra chế biến dược liệu dưới sự hướng dẫn của dược sỹ đại học.

- Quản lý sổ sách, báo cáo thống kê các số liệu về sử dụng thuốc và dụng cụ trong phạm vi được giao.

- Thực hiện được kỹ năng xây dựng và triển khai kế hoạch về dược trong các cơ sở y tế cộng đồng và các hoạt động chuyên môn về dược.

- Kết hợp Y học hiện đại với Y học cổ truyền. 

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Có khả năng làm việc tại các cơ sở y tế của nhà nước hoặc y tế tư nhân, các cơ sở sự nghiệp, sản xuất kinh doanh của nhà nước và tư nhân theo quy chế tuyển dụng công chức và người lao động của nhà nước.

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

- Số lượng môn học, mô đun: 21;

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 1.910 giờ;

- Khối lượng các môn học chung/ đại cương: 255 giờ;

- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1.655 giờ;

- Khối lượng lý thuyết: 808 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1.102 giờ;

- Thời gian khóa học: 2 năm.

3. Nội dung chương trình:

 

Mã MH/MĐ/HP

Tên môn học, mô đun

Số tín chỉ

Thời gian học tập (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành/thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận

I

Các môn học chung/ đại cương

14

255

108

147

CDD.DSTC01

Chính trị

5

75

55

20

CDD.DSTC02

Ngoại ngữ (Anh văn)

4

90

45

45

CDD.DSTC03

Tin học

3

60

30

30

CDD.DSTC04

Giáo dục thể chất (*)

1

30

4

26

CDD.DSTC05

Giáo dục Quốc phòng - An ninh (*)

1

30

4

26

CDD.DSTC06

Giáo dục Pháp luật

2

30

30

 

II

Các môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề

77

1.655

700

955

II.1

Môn học, mô đun cơ sở

25

460

270

190

CDD.DSTC07

Viết, đọc tên thuốc

2

30

15

15

CDD.DSTC08

Thực vật

3

70

30

40

CDD.DSTC09

Hóa phân tích

7

150

60

90

CDD.DSTC10

Y học cơ sở

9

150

120

30

CDD.DSTC11

Truyền thông - Giáo dục sức khỏe

2

30

15

15

CDD.DSTC12

Tổ chức và Quản lý y tế

2

30

30

 

II.2

Môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề

52

1.195

430

765

CDD.DSTC13

Dược liệu

7

150

60

90

CDD.DSTC14

Bào chế

10

210

90

120

CDD.DSTC15

Quản lý dược

6

90

90

 

CDD.DSTC16

Hóa dược - Dược lý (1+2)

10

210

90

120

CDD.DSTC17

Hóa dược - Dược lý (3)

6

120

30

90

CDD.DSTC18

Kiểm nghiệm thuốc

5

105

45

60

CDD.DSTC19

Bảo quản thuốc và dụng cụ y tế

2

30

25

5

CDD.DSTC20

Thực tập cộng đồng

2

80

 

80

CDD.DSTC21

Thực tập tốt nghiệp

4

200

 

200

Cộng (I + II):

91

1.910

808

1.102

(*) Chưa kể các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng - An ninh.

4. Hướng dẫn sử dụng chương trình:

Chương trình chi tiết môn học/ mô đun được Nhà trường xây dựng căn cứ Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng. Chương trình đào tạo được xây dựng dựa trên mô hình bệnh tại địa phương, đặc điểm sự phát triển y tế và nhu cầu thực tế của sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của nhân dân.

Chương trình đào tạo Dược hệ trung cấp được ban hành thực hiện ở Trường Cao đẳng Y tế Điện Biên có đào tạo Dược hệ trung cấp. Chương trình gồm 91 tín chỉ, trong đó có 14 tín chỉ các môn học chung và 77 tín chỉ thuộc các môn học ngành nghề.

4.1. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

- Thực tập tại cộng đồng: 2 tuần

+ Thời gian: Học kỳ IV.

+ Địa điểm: Học sinh đi thực tập cả ngày tại các Trạm Y tế xã và cộng đồng dân cư trong xã thuộc tỉnh Điện Biên.

- Thực tập tốt nghiệp: 5 tuần

+ Thời gian: Học kỳ IV.

+ Địa điểm: Học sinh đi thực tập cả ngày tại các Công ty Dược, các cơ sở kinh doanh Dược, khoa Dược Bệnh viện tuyến huyện và tuyến tỉnh Điện Biên.

4.2. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun:

Căn cứ chương trình đào tạo Ban Giám hiệu chỉ đạo các Phòng/ khoa/ bộ môn phối hợp thực hiện. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, thi kết thúc môn học/ học phần. Kế hoạch kiểm tra giám sát và đánh giá quá trình thực hiện thi, kiểm tra theo chương trình đào tạo, chức năng và nhiệm vụ được giao.

- Các học phần chỉ có lý thuyết hoặc có cả lý thuyết và thực hành: Điểm tổng hợp đánh giá học phần bao gồm: Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập, điểm đánh giá kiến thức, kỹ năng và năng lực tự chủ và trách nhiệm, điểm thi kết thúc học phần.

- Các học phần thực hành/ thực tập: Sinh viên phải tham dự đầy đủ các bài thực hành. Việc kiểm tra, đánh giá được thực hiện theo yêu cầu của học phần.

- Đối với các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng - An ninh: Cấp chứng chỉ nếu hoàn thành các yêu cầu của học phần.

4.3. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp:

Thực hiện theo Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.

4.3.1. Môn thi tốt nghiệp: 3 môn thi

a. Môn thi: Chính trị

- Hình thức thi: Thi viết

- Thời gian làm bài: 90 phút

- Nội dung thi tốt nghiệp môn chính trị là những kiến thức trong chương trình đào tạo Dược trung cấp.

b. Môn thi: Lý thuyết chuyên môn tổng hợp

- Hình thức thi: Thi viết.

- Thời gian làm bài: 150 - 180 phút

- Nội dung đề thi: Tổng hợp các môn học Dược liệu, Bào chế, Quản lý dược, Hóa dược - Dược lý, Bảo quản thuốc, trong chương trình giáo dục Dược hệ trung cấp.

c. Môn thi: Thực hành nghề nghiệp

Hình thức thi: Học sinh thực hiện các kỹ năng quy trình kỹ thuật (kiểm nghiệm, bào chế), nhận biết, hướng dẫn sử dụng an toàn hợp lý các thuốc và dược liệu trong chương trình đã được học.

4.3.2. Xét công nhận tốt nghiệp:

Học sinh được công nhận tốt nghiệp khi đủ các điều kiện sau:

- Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp, học sinh không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

- Hoàn thành đủ số môn học quy định trong chương trình, không có môn học bị điểm dưới 5,0;

- Có các Chứng chỉ Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất;

- Kết quả các môn thi tốt nghiệp đạt từ 5,0 điểm trở lên.

Căn cứ đề nghị của Hội đồng thi tốt nghiệp, Hiệu trưởng ký quyết định công nhận tốt nghiệp cho những học sinh đủ các điều kiện theo quy định.

 

Tin mới nhất

3. Chương trình ĐT Y sỹ đa khoa(22/05/2023 2:58 CH)

2. Chương trình Đào tạo Dược trung cấp(22/05/2023 2:57 CH)

1. Chương trình Đào tạo Điều dưỡng Cao đẳng(22/05/2023 2:52 CH)

Chương trình khung ngành Dược sỹ(15/02/2019 4:22 CH)

Chương trình khung ngành Y sỹ(15/02/2019 4:20 CH)

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
91 người đã bình chọn
°
3109 người đang online