Đoàn Thanh Niên CSHCM

100%

I. Lịch sử hình thành và phát triển:

Trường Trung học Y tế Điện Biên (trước đây là Trường Trung học Y tế Lai Châu) được thành lập từ năm 1969. Tháng 5 năm 2009, Trường phát triển thành Trường Cao đẳng Y tế.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Y tế Điện Biên (sau đây gọi tắt là Đoàn trường) là Đoàn cơ sở thuộc Khối I - Đoàn Dân chính Đảng tỉnh Điện Biên. Trong quá trình hình thành và phát triển của Nhà trường, Đoàn trường đã luôn thực hiện nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng; phối hợp chặt chẽ với Chính quyền và Công đoàn của Nhà trường xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, thể hiện qua các nội dung cơ bản sau đây:

1. Đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên, thực hiện tốt vai trò nòng cốt, định hướng chính trị trong việc xây dựng tổ chức hoạt động của Đoàn trường… nhằm đưa thanh niên vào trong tổ chức của Đoàn cùng phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng nuớc Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, công bằng, xã hội văn minh theo định hướng XHCN.

2. Giáo dục lý tưởng XHCN cho đoàn viên, thanh niên thông qua các phong trào hành động cách mạng. Hoạt động giáo dục là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình hoạt động của Đoàn. Đối tượng giáo dục chủ yếu là đoàn viên, thanh niên - lực lượng to lớn, có vị trí vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

3. Tham gia xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng, coi nhiệm vụ xây dựng Đảng là một tất yếu trong xây dựng tổ chức Đoàn, ngược lại Đoàn TNCS phải là đội quân trung thành, kế tục sự nghiệp của Đảng, mang ngọn cờ, lý tưởng của Đảng đến đích cuối cùng, đưa Nghị quyết và đường lối của Đảng vào trong cuộc sống. Đoàn TNCS là nguồn cung cấp bổ sung cho Đảng lực lượng trẻ, có tri thức, đạo đức, sức khoẻ để gánh vác công việc tạo sinh lực mới cho Đảng. Quán triệt tinh thần công tác xây dựng, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, lấy xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, Đoàn thanh niên phải là lực lượng nòng cốt trong việc tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng.

Từ khi thành lập tới nay, Đoàn trường luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và hàng năm được Đoàn Dân chính Đảng tỉnh công nhận là Đoàn cơ sở vững mạnh.

II. Cơ cấu tổ chức:

1. Số lượng, chất lượng đoàn viên:

Hiện nay, Đoàn trường có 198 đoàn viên, trong đó:

- Chức danh nghề nghiệp:

+ Giảng viên: 11 đồng chí, chiếm 5,55 %;

+ Viên chức, người lao động: 02 đồng chí, chiếm 1,01 %;

+ Học sinh - Sinh viên: 185 đồng chí, chiếm 93,43 %.

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

+ Trên đại học: 01 đồng chí;

+ Đại học: 10 đồng chí;

+ Cao đẳng: 02 đồng chí;

+ Học sinh - sinh viên: 185 đồng chí.

2. Các chi đoàn trực thuộc:

Hiện nay, Đoàn trường có 07 Chi đoàn trực thuộc, bao gồm:

- Chi đoàn giáo viên: 13 đồng chí;

- Chi đoàn Dược sĩ: 58 đồng chí;

- Chi đoàn Y sĩ 62: 07 đồng chí;

- Chi đoàn Y sĩ 63: 05 đồng chí;

- Chi đoàn Cao đẳng Điều dưỡng 7: 54 đồng chí;

- Chi đoàn Cao đẳng Điều dưỡng 8: 36 đồng chí;

- Chi đoàn Cao đẳng Điều dưỡng 9: 25 đồng chí.

3. Ban Chấp hành Đoàn trường:

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Y tế Điện Biên Khóa XVI, nhiệm kỳ 2017 - 2019 đã bầu ra Ban Chấp hành Đoàn trường gồm 11 đồng chí sau đây:

- Bí thư:

 

Ảnh

HỌ VÀ TÊN: VŨ THỊ THANH TÂM

Trình độ chuyên môn: Dược sĩ Đại học

Trình độ lý luận:

Chức vụ:

 

 

- Các Phó Bí thư:

 

Ảnh

1. HỌ VÀ TÊN: PHẠM VIẾT HÙNG

Trình độ chuyên môn: Dược sĩ Đại học

Trình độ lý luận:

Chức vụ:

 

 

Ảnh

2. HỌ VÀ TÊN: ĐẶNG THANH PHƯƠNG

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Điều dưỡng

Trình độ lý luận:

Chức vụ:

 

 

- Các ủy viên:

 

Ảnh

1. HỌ VÀ TÊN: NGUYỄN VŨ HUYỀN ANH

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Điều dưỡng

Trình độ lý luận:

Chức vụ: Phó Trưởng khoa Điều dưỡng

 

 

Ảnh

2. HỌ VÀ TÊN: VŨ THỊ NGỌC

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Đại học Điều dưỡng

Trình độ lý luận:

Chức vụ:

 

 

Ảnh

3. HỌ VÀ TÊN: HÀ THỊ HỒNG

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Đại học Điều dưỡng

Trình độ lý luận:

Chức vụ:

 

 

Ảnh

4. HỌ VÀ TÊN: ĐOÀN VIẾT CHIỀU

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ đa khoa

Trình độ lý luận:

Chức vụ:

 

 

Ảnh

5. HỌ VÀ TÊN: TRẦN THU HƯỜNG

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Đại học Điều dưỡng

Trình độ lý luận:

Chức vụ:

 

 

Ảnh

6. HỌ VÀ TÊN: HOÀNG THỊ HƯƠNG

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

Trình độ lý luận:

Chức vụ:

 

 

Ảnh

7. HỌ VÀ TÊN: TÒNG QUANG LÂM

Trình độ chuyên môn: Sinh viên

Trình độ lý luận:

Chức vụ:

 

 

Ảnh

8. HỌ VÀ TÊN: QUÀNG THỊ HOA

Trình độ chuyên môn: Sinh viên

Trình độ lý luận:

Chức vụ:

 

 

 

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
92 người đã bình chọn
°
1885 người đang online