Thông báo Kế hoạch Tổ chức các hoạt động chào mừng Tết cổ truyền Nước CHDCND Lào

Đăng ngày 22 - 03 - 2019
100%

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động chào mừng Tết cổ truyền Nước CHDCND Lào

Thực hiện Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 20/01/2017 của UBND tỉnh Điện Biên về việc hành động thực hiện Chiến lược Ngoại giao văn hóa tỉnh Điện Biên đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030; Công văn số 190/SGDĐT-VP ngày 31/3/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên về việc hành động thực hiện Chiến lược Ngoại giao văn hóa tỉnh Điện Biên đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch số 82/KH-CĐYT ngày 31/3/2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Điện Biên về thực hiện Kế hoạch Ngoại giao văn hóa trong nhà trường, Trường Cao đẳng Y tế Điện Biên tổ chức các hoạt động chào mừng Tết cổ truyền Nước CHDCND Lào năm 2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

Tổ chức các hoạt động giao lưu giữa lưu học sinh Lào với cán bộ, giảng viên và HS-SV Nhà trường nhằm thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Lào; tìm hiểu phong tục, tập quán, nét đẹp văn hóa của Tết cổ truyền của nhân dân Lào.

II. NỘI DUNG

1. Tọa đàm:

- Thời gian: 1/2 ngày, bắt đầu từ 8 giờ 00 phút ngày 14/4/2019 .

- Địa điểm: Hội trường Trường Cao đẳng Y tế Điện Biên.

- Thành phần: Cán bộ, giảng viên; lưu học sinh Lào; đại diện các khóa/lớp HS-SV Việt Nam.

- Nội dung: Giới thiệu, tuyên truyền về truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam trong Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; truyền thống của nhân dân các bộ tộc Lào gắn với tết cổ truyền Bunpymay.

2. Giao lưu Thể thao:

Kéo co Lưu học sinh Lào với HS-SV Việt Nam.

- Thời gian:

+ Ngày 12/4/2019: Từ 16 giờ 45 phút.

+ Ngày 13/4/2019: Từ 8 giờ 00 phút.

- Địa điểm: Sân trường Cao đẳng Y tế Điện Biên.

- Thành phần: Cán bộ, giảng viên; lưu học sinh Lào; HS-SV Việt Nam.

3. Giao lưu văn nghệ:

- Thời gian: 20 giờ 00 phút, ngày 13/4/2019.

- Địa điểm: Khu nội trú Trường Cao đẳng Y tế Điện Biên.

- Thành phần: Cán bộ, giảng viên; lưu học sinh Lào; HS-SV Việt Nam.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Công tác học sinh - sinh viên:

Chủ trì phối hợp với các phòng/khoa/bộ môn tổ chức tọa đàm; tập luyện, giao lưu thể thao - văn nghệ.

2. Phòng Tổ chức - Hành chính:

Chuẩn bị hội trường, sân khấu và các điều kiện để tổ chức tọa đàm và giao lưu văn nghệ.

3. Phòng Kế hoạch - Tài chính:

Lập dự toán kinh phí tổ chức tọa đàm và giao lưu thể thao - văn nghệ.

4. Ban Chấp hành Đoàn Trường:

Phối hợp Phòng Công tác HS-SV lựa chọn các tiết mục, dẫn chương trình đêm giao lưu văn nghệ và làm trọng tài trong các buổi giao lưu thể thao.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức tọa đàm, giao lưu thể thao - văn nghệ chào mừng Tết cổ truyền của Nước CHDCND Lào năm 2019. Yêu cầu cán bộ, giảng viên; lưu học sinh Lào; HS-SV Việt Nam nghiêm túc thực hiện theo yêu cầu./.

 

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng (thay BC);

- Các phòng, khoa, bộ môn;

- GVCN các khối/lớp;

- BCH Đoàn Trường;

- Lưu: VT, CTHSSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Phạm Thế Hùng

 

Tải về: KH Tết lào

Tin mới nhất

Văn bản hướng dẫn mức giảm 70% học phí cho toàn bộ HSSV chính quy Trường Y năm học 2023-2024(02/08/2023 4:18 CH)

Kế hoạch Tập huấn kiến thức, kỹ năng phòng chống dịch Covid 19 cho cán bộ, giảng viên và học...(04/06/2021 11:13 CH)

Thông báo về việc cho học sinh, sinh viên nghỉ học(06/02/2020 11:25 CH)

Hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến "Pháp luật học đường"(13/11/2019 11:37 CH)

Thực hiện chính sách nội trú và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên(02/04/2019 10:36 CH)

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
92 người đã bình chọn
°
566 người đang online