Kế hoạch Tập huấn kiến thức, kỹ năng phòng chống dịch Covid 19 cho cán bộ, giảng viên và học sinh, sinh viên