Học bổng khuyến khích học tập năm học 2018-2019

Ngày 18 tháng 3 năm 2019, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Điện Biên đã quyết định cấp Học bổng khuyến khích học tập cho 161 học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện, bao gồm:

1. Đối với học sinh, sinh viên Việt Nam:
1.1. Sinh viên cao đẳng:
- Học bổng khuyến khích học tập loại Giỏi: 05 sinh viên;
- Học bổng khuyến khích học tập loại Khá: 68 sinh viên.
1.2. Học sinh trung cấp:
- Học bổng khuyến khích học tập loại Giỏi: 07 học sinh;
- Học bổng khuyến khích học tập loại Khá: 39 học sinh.
2. Đối với lưu học sinh Lào (diện tự túc kinh phí):
2.1. Sinh viên cao đẳng:
Học bổng khuyến khích học tập loại Khá: 12sinh viên.
2.2. Học sinh trung cấp:
- Học bổng khuyến khích học tập loại Giỏi: 01 học sinh;
- Học bổng khuyến khích học tập loại Khá: 29 học sinh.
 
 
Xem và tải về: Hệ trong ngân sách
                        Hệ tự túc